O Leposaviću

Opština Leposavić je najsevernija opština na Kosovu. Površina joj je 750 km², i nalazi se u dolini Ibra. Ograničena je sa istoka padinama Kopaonika, sa zapada padinama Rogozne, i obuhvata grad Leposavić i 72 sela sa ukupno 18.600 stanovnika*. 

Demografska struktura 

  • Kosovski Srbi: oko 18.000 njih živi u gradu Leposaviću i okolnim selima;
  • Kosovski Albanci: oko 270 njih živi u selima Košutovo, Šaljska Bistrica i Ceranje;
  • Kosovski Bošnjaci: 350, od kojih oko 120 živi u gradu i 230 u selima;
  • Kosovski Romi i Aškalije: 24 njih živi u kampu u Leposaviću i 41 u selu Kamen (pravoslavni Romi). 

Ekonomija

Ekonomija opštine Leposavić se uglavnom zasniva na poljoprivredi i malim trgovinskim preduzećima. Ne postoje pouzdani podaci o broju registrovanih preduzeća i broju ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru u Leposaviću. 

Infrastruktura

Opšte stanje u kome se nalazi infrastruktura u opštini Leposavić je ocenjeno kao nedovoljno razvijeno. Putevi, snabdevanje električnom energijom i vodom je relativno razvijeno, iako su obavljena izvesna renoviranja uz međunarodnu i pomoć Vlade Srbije. 

Zdravstvo 

Sistem primarne zdravstvene zaštite obuhvata jedan dom zdravlja i osam zdravstvenih jedinica. Zdravstveni sektor ima 147 zaposlenih, 113 žena i 34 muškaraca, uključujući lekare, medicinske sestre i pomoćno osoblje. 

Obrazovanje

Postoje tri osnovne škole sa 1.294 đaka i 181 nastavnika; dve srednje škole sa 405 učenika i 93 profesora i tri vrtića 661 detetom i 175 zaposlenih. Takođe, postoji i jedna osnovna škola koja se nalazi u selu Bistrica sa 29 đaka i 16 zaposlenih, od kojih su 10 nastavnici. U opštini se nalaze i tri fakulteta i jedna viša škola. Ovi fakulteti su deo Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. 

Verski i kulturni objekti

Leposavić ima 16 srpskih pravoslavnih crkava i 3 manastira. Nekoliko srpskih pravoslavnih crkava je renovirano posle sukoba 1999. a jedna džamija je izgrađena posle 1999. u selu Rvatska, koje nastanjuju kosovski Bošnjaci. 

*Preuzeto iz publikacije ’Profil opština’ koju je objavilo Ministarstvo administracije i lokalne samouprave.