Odeljenje za urbanizam i prostorno planiranje, zaštitu životne sredine, imovinu i javno stanovanje

Direktor odeljenja: Goran Lazović

Kontakt: goran.lazovic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za urbanizam i prostorno planiranje, zaštitu životne sredine, imovinu i javno stanovanje

1. Služba za urbanizam i prostorno planiranje:

 • Predlaže i učestvuje u izradi razvojnog plana opštine, mapa zona opštine i detaljnih regulacionih planova;
 • Prezentuje prostorno-plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid, proverava usklađenost urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i zakonom;
 • Daje ocenu o usklađenosti sa urbanističkim planovima;
 • Prati poštovanje urbanističkih i regulacionih planova;
 • Izveštava direktora odeljenja o svim stručnim analizama iz oblasti urbanizma ili radu komisija i drugih radnih tela Skupštine opštine;
 • Koordiniše aktivnosti oko izrade projekata od strane ovlašćenih projektanata i nadgleda realizaciju projekata u opštini;
 • Daje ocenu o usklađenosti konkretnih projekata sa urbanističkim planom; 
 • Vodi upravni postupak za izdavanje rešenja o lokacijskoj dozvoli, izdavanju građevinskih dozvola u redovnoj proceduri i u postupku legalizacije objekata;
 • Preispituje rešenja po žalbama;
 • Vrši pregled tehničke dokumentacije u vezi usklađenosti sa izdatom lokacijskom dozvolom;
 • Prezentira prostorno-plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid, proverava usklađenost urbanističko-tehničkih dokumenata sa urbanističkim planovima i relevantnim zakonima koji su na snazi;
 • Vodi upravni postupak; 
 • Izdaje građevinske dozvole i rešenja o izgradnji objekata i izvođenju radova;
 • Daje upotrebne dozvole za objekte u postupku legalizacije i vrši sve neophodne procedure legalizacije;
 • Vrši proveru usklađenosti glavnih projekata sa izdatom lokacijskom dozvolom;
 • Podnosi izveštaje i analize u vezi izgradnje objekata; 
 • Obrađuje rešenja po žalbama, daje obaveštenja po zahtevima stranaka, prezentira plansku dokumentaciju na zahtev stranke i istu daje na uvid;
 • Obavlja tehnički prijem objekata;
 • Obavlja administrativno stručne poslove u postupku pripreme i samog pregleda objekata; 
 • Formira nadležne komisije i donosi rešenje o tome;
 • Kontaktira i koordiniše aktivnosti sa članovima Nadzorne komisije, izvođačem radova u postupku tehničkog pregleda;
 • Vodi knjigu evidencije izdatih upotrebnih dozvola;
 • Obavlja inspekcijski nadzor u skladu sa odredbama i ovlašćenjima na osnovu Zakona o prostornom planiranju i izgradnji;
 • Obezbeđuje dokumentacione osnove za izradu analiza, elaborata, izveštaja za potrebe Skupštine ili izvršnih organa vlasti;
 • Daje stručna mišljenja i objašnjenja u pogledu primene zakonskih propisa;
 • Obavlja stručno administrativne poslove za skupštinske komisije; 
 • Predlaže i učestvuje u izradi normativnih akata i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom opštine i drugim pravnim aktima opštinske uprave; 
 • Obavlja administrativne poslove za Komisiju za korišćenje javnog građevinskog zemljišta;
 • Stara se o zaštiti opštinske imovine i gradskog građevinskog zemljišta;
 • Vodi elektronsku evidenciju iz delokruga rada odeljenja;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

2. Služba za inspekciju:

 • Obavlja inspekcijske poslove predviđene zakonom na nivou opštine iz oblasti stambeno-komunalne, građevinske i saobraćajne inspekcije i inspekcije puteva, kao i zaštite životne sredine;
 • Administrativno tehničke poslove vezane za administrativno izvršenje iz oblasti građevinske i komunalne inspekcije;

• Izdavanje administrativnih finansijskih kazni za narušavanje odredbi koje predstavljaju manje prekršaje i krivične radnje ;

• Primena postupaka prijavljivanja sudu za slučajeve kršenja;

• Pripremanje zapisnika sastanaka inspekcije i/ili inspekcijskih izveštaja;

• Upravljanje opštinskim registrom inspekcija;

 • Podrška u pripremanju  opštinskih nacrta odluka u vezi sa izgradnjom i prostornim planiranjem ;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

 

3. Služba za imovinsko pravne odnose:

 • Vrši procenu imovine prema kriterijumima i standardima koje je postavilo važeće zakonodavstvo;
 • Vodi knjige o nepokretnoj imovini  opštine;
 • Ažurira imovinu na osnovu potvrđenih dokumenata;
 • Štiti opštinsku imovinu od uzurpiranja;
 • Vodi upravne postupke u predmetima koji se odnose na eksproprijaciju nepokretnosti, poništavanju rešenja o eksproprijaciji, administrativni prenos, izuzimanje zemljišta, uspostavljanja prava službenosti na nepokretnostima, sprovođenje postupka naknade;
 • Vodi upravni postupak za davanje u zakup, prestanak prava korišćenja, eksproprijacije i deeksproprijacije zemljišta i vrše sve druge poslove vezane za korišćenje i raspolaganje zemljištem u skladu sa relevantnim zakonima koji su na snazi;
 • Vodi upravni postupak u vezi predmeta iz oblasti građevinskog zemljišta, donosi rešenja, vrši obradu predmeta oko utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, davanja u zakup ostalog građevinskog zemljišta;
 • Izdavanje uverenja građanima i pravnim licima o podacima iz evidencije odeljenja, pružanje obaveštenja povodom podnetih zahteva, izdavanje overenih prepisa akata ovog odeljenja;
 • Praćenje i proučavanje stanja u imovinsko-pravnoj oblasti i davanje predloga za preduzimanje mera, davanje stručnih mišljenja;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.