Odeljenje za šumarstvo

Organizaciona struktura Odeljenja za šumarstvo

Služba za šumarstvo

 • stara se o zaštiti, uređenju i iskorišćavanju šuma na teritoriji opštine; 
 • bavi se zaštitom biljnih i životinjskih resursa;
 • vodi evidenciju o šumskom gazdinstvu; 
 • vodi evidenciju o depoziciji zagađujućih materijala i zdravstvenom stanju šuma; 
 • izrađuje plan upravljanja šumama, program podrške šumskom fondu, plan zaštite od požara, itd.;
 • obezbeđuje godišnji budžet za podršku pošumljavanju i unapređenju šumskog fonda;
 • prijavljuje nelegalnu seču šuma policijskoj službi; 
 • sarađuje sa lokalnim i međunarodnim organizacijama u oblasti unapređenja šumskog fonda;
 • učestvuje u programima centralnih vlasti, međunarodnih organizacija i drugih fondova; 
 • pruža podršku individualnim korisnicima u održivom prikupljanju šumskih plodova;
 • izrađuje elektronsku bazu korisnika šumskog drveta i šumskih plodova;
 • učestvuje u akcijama podizanja svesti o očuvanju šuma i zasađivanju drveća na javnim površinama;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.