Odeljenje za socijalnu zaštitu

Direktor odeljenja: Goran Milićević

Kontakt: goran.milicevic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za socijalnu zaštitu

1. Služba za socijalnu zaštitu

  • Obavlja poslove socijalne zaštite; 
  • Praćenje socijalnog statusa i potreba građana;
  • Pruža informacije koje se odnose na oblast socijalne zaštite radi unapređenja socijalnih usluga i socijalne politike;
  • Prati stanje socijalno ugroženih porodica, ustanova za decu, odraslih lica, starijih osoba i penzionera;
  • Prima zahteve i vrši raspodelu zahteva za dobijanje socijalne pomoći;
  • Utvrđuje stanje najugroženijih kategorija stanovnika i daje preporuku Ministarstvu za rad i socijalna pitanja o odobravanju socijalne pomoći ukoliko su ti zahtevi građana opravdani i ispunjavaju sve uslove za dodelu socijalne pomoći u skladu sa važećim Zakonom o socijalnoj zaštiti;
  • Vrši reviziju prava iz oblasti socijalne zaštite i obavlja druge poslove predviđene zakonom;
  • Upravlja elektronskom bazom podataka korisnika socijalnih usluga i primanja;
  • Sarađuje sa lokalnim i međunarodnim organizacijama na poboljšanju usluga socijalne zaštite i unapređenju standarda korisnika socijalnih primanja;
  • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.