Sesioni i tetë i Komitetit Drejtues të Programit Gjithëpërfshirës të Zhvillimit

Seanca e tetë e Bordit Drejtues të Programit Gjithëpërfshirës Zhvillimor do të mbahet të enjten më 24 shkurt në Vushtrri. Në këtë seancë do të diskutohet progresi i bërë në komponentët dhe prioritetet përkatëse të programit për periudhën e ardhshme.

21.02.2022 - 15:50
Screenshot 7

 

Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit synon të ofrojë një paketë gjithëpërfshirëse të mbështetjes për ngritjen e kapaciteteve komunale për planifikim dhe menaxhim strategjik. Ky program synon të lehtësojë harmonizimin e komunave në veri të Kosovës me kornizën planifikuese në mbarë Kosovën, të forcojë kontratën sociale përmes mobilizimit të shoqërisë civile dhe dialogut publik, por edhe të inkurajojë integrimin duke nxitur dialogun lokal-qendror dhe ndërkomunal dhe bashkëpunimi. Theksi vihet në konsolidimin e strukturave të qeverisjes dhe planifikimit, si dhe në promovimin e të drejtave të pakicave dhe stabilitetit afatgjatë.

Ky projekt financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Zhvillimor (SIDA) dhe zbatohet bashkërisht nga UN-Habitat, PAX, Community Building Mitrovica (CBM) dhe New Social Initiative (NSI), dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH). Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), si dhe autoritetet lokale në Leposaviq, Mitrovicë Jugore, Mitrovicë Veriore, Zubin Potok, Zveçan, Skenderaj dhe Vushtrri.