Zyra për Integrime Evropiane

Zyra për Integrime Evropiane

  • Zyra për Integrime Evropiane bashkëpunon ngushtë me Agjencinë e Integrimit Evropian (IE) për të koordinuar aktivitetet brenda procesit të integrimit Evropian;
  • Koordinon zbatimin e detyrave komunale që vijnë nga Plani i Veprimit i Partneritetit Evropian;
  • Monitoron dhe raporton për veprimtaritë e administratës komunale në lidhje me detyrimet me dokumentet strategjike të qeverisë;
  • Punon ngushtë me autoritetet qendrore për të zbatuar dokumentet strategjike të qeverisë;
  • Ofron informata dhe komunikim të rregullt brenda komunës në lidhje me aktivitetet që lidhen me çështjet e integrimit evropian;
  • Harton raporte tremujore për aktivitetet e saj të integrimit evropian;
  • Mbledh informacione në lidhje me fondet para pranimit, monitoron dhe raporte mbi fondet e BE-së, projekte të ndihmës zhvillimore dhe bashkëpunon me Zyrën e Informacionit;
  • Pjesëmarrje në informimin e publikut për çështje që lidhen me proceset e integrimit evropian.