Zyra për çështje juridike

Zyra për çështje juridike – Zyrtari i lartë juridik

 • Përgaditja e akteve juridike dhe strategjive të domosdoshme për punën e administratës së Komunës, dhënie e këshillave juridike, rekomandime, udhëzime dhe mendime të cilat kërkohen nga ana e njësive organizative dhe zyrtarëve brenda Administratës së Komunës;
 • Siguron mbështetjen ligjore për pranim dhe përgjigje në ankesa;
 • Bashkëpunon me institucione të tjera të nivelit qendror dhe lokal në krijimin e infrastrukturës ligjore;
 • Harton propozime për vendime dhe materiale të ndryshme me kërkesë të Kryetarit dhe drejtorëve të departamenteve të Komunës, veçanërisht me Shërbimin e Administratës;
 • Punon në harmonizimin e rregulloreve, udhëzuesve dhe rregulloreve tjera ligjore të miratuara nga ana e KK dhe organet ekzekutive, në përputhje me ligjet; 
 • Ndihmon departmentin e administratës së përgjithshme dhe shërbimin për punë të kuvendit në hartimin e akteve;
 • Përfaqëson Komunën para gjykatave të Kosovës dhe merr pjesë në zgjidhjen e konteksteve juridike rreth pronave; 
 • Merret me punët juridike të pronave;
 • Jep mendime profesionale dhe sqarime lidhur me rregulloret kryesore joligjore;
 • Drejton proceset juridike lidhur me lëndët në fushën e tokës ndërtimore, nxjerr vendime, kryen përpunimin e lëndëve lidhur me vërtetimin e tokës, dhënies/marries me qira të tokës tjetër ndërtimore.
 • Zhvillon procesin e shpronësimit;
 • Ekzekuton dhe punë të tjera të kësaj fushe me kërkesën e kryetarit.