Zgjedhjet lokale 2017

Zgjedhjet Për Kuvendin Komunal 2017

Numri i Votuesve të regjistruar: 17,747

Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vendvotim: 8,089

Numri i votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit (me kusht, vpnv dhe me postë): 303

Pjesëmarrja në votime: 45.58%

Numri i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme: 7,390

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme: 866

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta: 137

EMRI I PARTISË

NUMRI I VOTAVE

PËRQINDJA

NDARJE E VENDEVE/ULËSEVE

29 SRPSKA LISTA

4,158

56.27%

12

62 PKS - PARTIJA KOSOVSKIH SRBA

2111

28.57%

6

36 GI DEMOKRATSKA INICIJATIVA

343

4.64%

1

 

29 SRPSKA LISTA

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

ZORAN TODIĆ

M,

4,158

STEVICA VIDOSAVLJEVIĆ

M

335

STEVAN PETRONIJEVIĆ

M

287

ALEKSANDAR MILETIĆ

M

282

NIKOLA LAZOVIĆ

M

245

IRENA PETROVIĆ

F

238

SLAĐAN RADOVIĆ

M

229

RADMILA VUKIĆEVIĆ

F

208

NENAD VUKADINOVIĆ

M

208

BRANKO KOVAČEVIĆ

M

204

JASMINA SAVIĆ

F

145

SUZANA VULOVIĆ

F

144

 

62 PKS - PARTIJA KOSOVSKIH SRBA

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

DRAGAN JABLANOVIĆ

M

2,111

SLAĐANA RADOVIĆ

F

250

BRANKO BOJOVIĆ

M

196

GORAN LEŠEVIĆ

M

127

ČEDOMIR TIMOTIJEVIĆ

M

115

VIDINA RADOJEVIĆ

F

84

 

36 GI DEMOKRATSKA INICIJATIVA

EMRI DHE MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

GORAN BOGDANOVIĆ

M

343

 

ZGJEDHJET PËR KRYETAR KOMUNE 2017

Numri i votuesve të regjistruar: 17,747

Numri i votuesve të cilët kanë votuar në secilin vendvotim: 8,089

Numri I votuesve të cilët kanë votuar jashtë vendvotimit (me kusht, vpnv dhe me postë): 434

Pjesëmarrja në votime: 48.30%

Numri  i pranuar i fletëvotimeve të vlefshme: 8,078

Numri i fletëvotimeve të pavlefshme: 146

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta: 166

KANDIDATI

SUBJEKTI POLITIK

NUMRI I VOTAVE

PËRQINDJA

ZORAN TODIĆ

29 SRPSKA LISTA

5,105

63.20%

DRAGAN JABLANOVIĆ

62 PKS - PARTIJA KOSOVSKIH SRBA

2,807

34.75%

NENAD RADOSAVLJEVIĆ

76 GI NARODNA PRAVDA

166

2.05%