Zëvendës kryetari

Zëvendës kryetar i komunës së Leposaviqit është Radoš Mihajlović (Srpska Lista).

 

Kontakti: ouleposavic@gmail.com

Telefoni:028 83 860

 Roli i nënkryetarit

a) Kryetari ka zëvendësin e tij

b) Nënkryetari emërohet dhe shkarkohet nga përgjegjësitë nga ana e kryetarit.

c) Me kërkesën e kryetarit, nënkryetari ndihmon në kryerjen e detyrave ekzekutive dhe vepron në mungesën e tij/saj.

d) Kur të lirohet vendi i nënkryetarit të komunës, kryetari i komunës emëron nënkryetar të ri të Komunës, jo më vonë se tridhjetë ditë nga momenti kur vendi ka mbetur i zbrazët.

e) Dispozitat e këtij statusi në konflikt interesi për kryetarin zbatohen në raport me nënkryetarin e tij.