Kryesuesi I Kuvendit Komunal

Kryesuesi i Kuvendit Komunal

Kryetar i Kuvendit Komunal të Leposaviqit është Nikolla Laziq, mjek (Lista Srpska).

Kontakti: braco_lazovic@yahoo.com

Roli i Kryesuesit të Kuvendit Komunal

Kuvendi Komunal zgjedhet nga shumica e këshilltarëve të zgjedhur, Kryesuesin e Kuvendit Komunal, nga radhët e këshilltarëve. Votimi për Kryesuesin e Kuvendit Komunal bëhet me votim të fshehtë. Kryesuesi i Kuvendit Komunal zgjidhet për të njëjtin mandat si këshilltarët.

Kuvendi Komunal zgjedh Zëvendëskryesuesin e Kuvendit me shumicë votash këshilltarësh të zgjedhur. Zëvendës Kryesuesi ndihmon Kryesuesin në kryerjen e detyrave të tij, dhe merr detyrat e Kryesuesit në mungesë të tij.

Nënkryesuesi i Asamblesë Komunale është Stevan Petronijevic (Lista Srpska).

Për Kuvendin Komunal

Kuvendi Komunal i Leposaviqit është organi më i lartë përfaqësues i komunës i zgjedhur drejtpërdrejt për përfaqësimin e qytetarëve të komunës në pajtim me Ligjin për Zgjedhjet Lokale. Kuvendi Komunale i Leposaviqit ka 19 këshilltarë. Të gjithë anëtarët e Asamblesë Komunale kanë të njëjtat kompetenca dhe përgjegjësi në proceset e vendimmarrjes.