Kabineti i kryetarit

Kryetari

Kryetari i Komunës së Leposaviqit është Zoran Todiq. Para detyrës si kryetar, ka kryer detyrën e kryesuesit të Asamblesë Komunale të Leposaviqit në periudhën prej 2013 deri më 2017. Më 2015 është bërë edhe Kryetar i organit të përkohëshëm të Komunës së Leposaviqit.

Kontakti:

Email: ouleposavic@gmail.com

Telefoni: 028 83 860

Roli i kryetarit

Kryetari zgjidhet drejtpërdrejtë nga zgjedhjet në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale. Mandati i kryetarit zgjatë katër vite.

Kryetari kryen përgjegjësitë e mëposhtme:

a) Përfaqëson komunën dhe vepron në emër të saj;

b) E udhëheqë dhe qeverisë me qeverisjen lokale, bën menaxhimin e financave të Komunës;

c) Kryen të gjitha kompetencat të cilat nuk janë në mënyrë të veçantë të ndara për Kuvendin e Komunës dhe asamblistët e saj;

d) Ekzekuton vendimet e Kuvendit të Komunës;

e) Emëron dhe shkarkon zëvendësit e tij;

f) Emëron dhe shkarkon drejtorët e komunës;

g) Organizon dhe menaxhon politikat e komunës;

h) Propozon rregullore dhe akte tjera komunale për miratim nga Kuvendi i Komunës;

i) Propozon plane për zhvillim të komunës, rregullim dhe investime;

j) Propozon buxhetin vjetor për miratim nga Kuvendi i Komunës dhe menaxhon me buxhetin e saj;

k) Raporton para Kuvendit të Komunës për situatën financiare – ekonomike dhe zbatimin e planeve komunale për investime të paktën një herë në gjashtë muaj apo aq shpesh sa kërkon Kuvendi Komunal;

l) Mund të kërkoj nga Kuvendi Komunal, vetëm një herë të shqyrtoj aktet komunale nëse konsideron që ai akt i shkel ligjet në fuqi;

m) E konsulton zëvendësin e kryetarit për pakica lidhur me çështjen që kanë të bëjnë me komunitetet jo shumicë;