Drejtoria për shërbime lokale dhe infrastrukturore

Drejtor i departmentit: Branko Ninić

Kontakti: branko.ninic@rks-gov.net

Struktura organizative e Departamentit të Shërbimeve Lokale dhe Infrastrukturës

  • Shërbimet Publike Lokale dhe Shërbimi i Infrastrukturës
  • Mundëson ofrimin e shërbimeve publike në komunë (furnizimi me ujë, furnizimi me ujë, trajtimi i ujërave të zeza, menaxhimi i mbeturinave, ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale, përmirësimi i efikasitetit të energjisë, ngrohja, etj.);
  • Kryen analiza të cilësisë dhe propozon masa për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike lokale;
  • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e pronave komunale, parqeve publike dhe hapësirave të hapura dhe varrezave;
  • Liçensimi i shërbimeve dhe pajisjeve, përfshirë transportin lokal publik;
  • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e Tregut të Gjelbër Lindor;
  • Mirëmbajtja e ndriçimit publik, reklama  ndriçuese, etj;
  • Inicimi i projekteve për krijimin e shërbimeve të reja publike (parkim, riciklim, etj)
  • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.