Drejtoria për shëndetësi

Drejtoreshë e departmentit: Anđelka Vukojević

Kontakti: andjelka.vukojevic@rks-gov.net

Struktura organizative e Departmentit për Shëndetësi

Shërbimi për shëndetësi primare

 • Përfshinë masa për sigurimin e kujdesit shëndetësor të interesit për qytetarët në komunë;
 • Monitoron punën e shërbimit shëndetësor në territorin e saj
 • Kujdeset për zbatimin e standardeve të përcaktuara të kujdesit shëndetësor;
 • Krijimi i kushteve të aksesit për uniformitet në përdorimin e kujdesit parësor shëndetësor në territorin e tyre,
 • Koordinon, inkurajon, organizon dhe drejton zbatimin e mbrojtjes së ushtruar nga veprimtaritë e organeve të vetëqeverisjes, qytetarët, ndërmarrjet dhe institucionet e tjera,
 • Planifikon fonde dhe kujdeset për mirëmbajtjen dhe pajisjen me gjëra të ambienteve shëndetësore, mirëmbajtjen e ambienteve të pajisjeve mjekësore dhe jo-mjekësore dhe mjeteve të transportit, si dhe detyrimet e tjera të përcaktuara me ligj;
 • Bashkëpunon me organizata humanitare dhe profesionale, federata dhe shoqata në fushën e zhvillimit të kujdesit shëndetësor dhe edukimit të stafit mjekësor,
 • Kryen detyra administrative dhe teknike për nevojat e departamentit, siç janë shpallja e vendeve të lira të punës për zgjedhjen e drejtorëve, si dhe vendet e lira të punës për pranimin e personelit mjekësor dhe jo-mjekësor, dhe në bashkëpunim me drejtorin përgatit kontrata pune për personelin mjekësor dhe jo-mjekësor.
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

Shërbimi për inspektim sanitar

 • Mbikëqyr kanalizimet në entitetet e biznesit publik dhe privat, industri dhe restorante;
 • Kujdeset për sigurinë e ushqimit gjatë procesit të prodhimit dhe në treg;
 • Parandalon shkeljet e masave të përgjithshme dhe specifike që synojnë parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të ndryshme;
 • Organizon fushata të ndërgjegjësimit publik dhe aktivitete të tjera të dobishme;
 • Mbikëqyr korrektësinë e ujit, strukturën e pajisjes dhe sistemin e prodhimit të ujit të pijshëm;
 • Merr pjesë në përgaditjen e projektvendimeve specifike shëndetësore;
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.