Drejtoria për pylltari

Struktura organizative e Drejtorisë për Pylltari

Shërbimi për pylltari

 • Kujdeset për mbrojtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin e pyjeve në komunë;
 • Merret me mbrojtjen e burimeve bimore dhe shtazore;
 • Mban të dhëna për pylltarinë;
 • Mban shënime për depozitimin e materialeve fosile dhe shëndetin e pyjeve;
 • Harton planin e  menaxhimit të pyjeve, programin mbështetës të fondeve pyjore, një plan për mbrojtjen nga zjarri, etj .;
 • Siguron buxhetin vjetor për mbështetje për pyllëzimin dhe përmirësimin e fondeve pyjore;
 • Raportoni prerjet e paligjshme në shërbimin policor;
 • Bashkëpunon me organizatat ndërkombëtare vendore në fushën e përmirësimit të fondeve pyjore;
 • Merr pjesë në programet e autoriteteve qendrore, organizatave ndërkombëtare dhe fondeve të tjera;
 • Ofron mbështetje për përdoruesit individualë në korrjen e qëndrueshme të pyjeve;
 • Zhvillon bazën e të dhënave elektronike për përdoruesit e pemëve pyjore dhe të pemëve pyjor;
 • Merr pjesë në ndërgjegjësimin e mbrojtjes së pyjeve dhe aktivitetet e mbjelljes së pemëve në hapësirat publike;
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.