Drejtoria për mbrojtje sociale

Drejtori I Departmentit: Goran Milićević

Kontakti: goran.milicevic@rks-gov.net

Struktura Organizative e Departmentit për mbrojtje sociale

Shërbimi për mbrojtje sociale

  • Kryen punë të sigurimeve shoqërore;
  • Monitorimi i statusit shoqëror dhe nevojave për mbrojtje sociale të qytetarëve;
  • Siguron informacione në lidhje me fushën e mbrojtjes sociale me qëllim të promovimit të shërbimeve sociale dhe politikave sociale;
  • Monitorimi i situatës së familjeve me aftësi të kufizuara shoqërore, institucioneve për fëmijë, të rritur, pleq dhe pensionist;
  • Pranon kërkesa dhe shpërndan kërkesa për ndihmë sociale;
  • Përcakton statusin e kategorive më të rrezikuara të popullatës dhe i rekomandon Ministrisë së Punës dhe çështjeve sociale miratimin e ndihmës sociale nëse kërkesat e këtyre qytetarëve janë të justifikuara dhe plotësojnë të gjitha kushtet për dhënien e ndihmës sociale në përputhje me Ligjin aktual për Mbrojtjen Sociale;
  • Auditon të drejtat e sigurimeve shoqërore dhe kryen detyra të tjera të kërkuara me ligj.
  • Menaxhon bazën e të dhënave elektronike të përdoruesve të shërbimeve sociale dhe përfitimeve;
  • Bashkëpunon me organizatat vendore dhe ndërkombëtare për të përmirësuar shërbimet e kujdesit shoqëror dhe për të përmirësuar standardin e përfituesve të përfitimeve sociale;
  • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.