Drejtoria për kulture, rini dhe sport

Drejtor i departmentit: Nebojša Ninić

Struktura organizative e Departmentit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Shërbimi për Kulturës

 • kujdeset për mbrojtjen e pasurive të rëndësishme kulturore në komunë;
 • inicon dhe organizon aktivitete kulturore dhe artistike dhe ngjarje;
 • kujdeset për kushtet e duhura të punës në institucione të tilla si Shtëpia e kulturës ose kushtet e punës për individë. si artistë të pavarur;
 • siguron fonde për mirëmbajtjen e objekteve kulturore;
 • mbikëqyr punën e institucioneve kulturore;
 • ndan çmime në fushën e artit, siç janë çmime për vepra të letërsisë, teatrit, muzikës, artit apo filmit, dhe më shumë;
 • bashkëpunon me qytete dhe vende të tjera për të integruar më mirë dhe shkëmbyer përvojë, si dhe me OJQ-të dhe organizatat e tjera jashtë fushës së kulturës.
 • organizon debate publike për promovimin e kulturës dhe përgaditë plane dhe programe me përmbajtje kulturore dhe ngjarje;
 • kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

  Shërbimi për të rinjë
   
 • ofron mbështetje për punën e organizatave rinore, shoqatave dhe organizatave të shoqërisë civile, përmes të cilave rinia do të marrë pjesë në punën e qeverisjes vendore dhe do të ndikojë në vendimmarrjen e rëndësishme për zbatimin e programeve rinore;
 • merr pjesë në planifikimin dhe zbatimin e strategjisë rinore dhe planit të veprimit;
 • propozon projekte dhe fonde për të mbështetur të rinjtë dhe organizatat joqeveritare
 • mbështet punën e klubit rinor dhe këshillit lokal të rinisë;
 • mban regjistrin e organizatave dhe shoqatave rinore dhe joqeveritare dhe aktivitetet e tyre;
 • informon rininë dhe organizatat e shoqërisë civile për programet e autoriteteve qendrore, organizatave ndërkombëtare dhe fondeve të tjera;
 • kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

  Shërbimi për sport
   
 • siguron burime për mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e objekteve sportive në Komunë;
 • siguron kushte për punë të të rinjëve me talent në sport;
 • organizon dhe zbaton programe sportive, aktivitete dhe manifestime në përputhje me nevojat e qytetarëve;
 • ofron mbështetje për aktivitetet rinore e sportive;
 • siguron burime për financim dhe nën financim të projekteve nga fusha e sportit;
 • siguron kushte për punë dhe realizim të programeve dhe aktiviteteve sportive gjatë pushimeve dimërore e verore;
 • propozon dhe jep çmime dhe mirënjohje për arritjet në fushën e sportit;
 • merr pjesë në planifikimin dhe zbatimin e strategjisë sportive dhe planit të veprimit;
 • mban regjistrin e klubeve sportive dhe anëtarëve të tyre;
 • merr pjesë në planifikimin e zhvillimit të përmbajtjes sportive dhe zhvillimin e projekteve të infrastrukturës sportive;
 • kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.