Drejtoria për investime dhe zhvillim ekonomik

Drejtor i departmentit: Gojko Milivojevic

Struktura organizative e Departamentit të Investimeve dhe Zhvillimit Ekonomik

Shërbimi i Zhvillimit Ekonomik

 • Zhvillon strategji dhe plane për mbështetjen e zhvillimit ekonomik dhe sektorit privat dhe merr pjesë në planifikimin strategjik të zhvillimit komunal;
 • Në fushën e ekonomisë, kryen detyra që lidhen me zbatimin e projekteve zhvillimore me interes për komunën;
 • Kryen detyra profesionale dhe administrative në fushat e ekonomisë për të cilat komuna është kompetente;
 • Kujdeset për nevojat e qytetarëve në fushën e zanatit, turizmit, tregtisë dhe hotelierisë, pra në fushën e sipërmarrjes;
 • Propozon masa për të përmirësuar partneritetin midis sektorit publik dhe privat, promovon konceptin e sipërmarrjes dhe partneritetit publik-privat;
 • Monitoron trendet ekonomike dhe vendos kontakte të drejtpërdrejta me sipërmarrësit, ofron mbështetje të drejtpërdrejtë për komunitetin e biznesit vendor dhe propozoni masa për arritjen e një mjedisi ekonomik më të favorshëm;
 • Ofron mbështetje juridike dhe teknike, këshilla dhe dhënie në kohë të informacionit për bizneset vendore dhe investitorët e mundshëm të huaj dhe vendas;
 • Përmirëson procedurat e regjistrimit dhe licencimit të biznesit;
 • Përfaqëson potencialin e investimeve të komunës dhe zbaton aktivitete për tërheqjen e investimeve, si dhe kujdeset për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të komunës;
 • Përgaditë rekomandime për krijimin e skemave vendore mikro-financiare dhe të garancive, lobeve për fondet për zhvillimin e ekonomisë dhe inkurajon investimet Infrastruktura e nevojshme për zhvillimin e ekonomisë;
 • Përgaditja e bazës së të dhënave të fuqisë punëtore të disponueshme në komunë, përgaditja e analizave dhe rekomandimeve për përmirësimin e fuqisë punëtore, planifikimi i trajnimeve dhe rikualifikimi në përputhje me nevojat e investitorëve, sigurimi i informacionit për të papunët në lidhje me mundësinë për të filluar biznesin e tyre, në mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me organizata të tjera programe të vetë-punësimit, fillimin e biznesit dhe shoqatat e biznesit;
 • Analizon kushtet e tregut dhe mundësitë për fillimin e projekteve të reja zhvillimore;
 • Vendos dhe mban kontakte me organizata ndërkombëtare dhe donatorë për të lobuar për fonde të përdorura për zhvillimin e ekonomisë ose infrastrukturës së nevojshme;
 • Hulumtimi i mundësive për financimin e programeve të zhvillimit;
 • Përgatitja, administrimi dhe realizimi i projekteve të zhvillimit;
 • Mban dhe promovon marrëdhëniet me institucionet qendrore përgjegjëse për zhvillimin ekonomik;
 • Ruajtja e atyre ekzistuese, tërheqja e të rejave dhe zgjerimi i aktiviteteve të biznesit vendor;
 • Pjesëmarrja në panaire dhe shfaqje tregtare, përfaqësim i vetëqeverisjes lokale në nivel rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Organizimi dhe pjesëmarrja në fushatat informuese dhe ngjarjet për të promovuar një koncept biznesi që reflekton në komunitetin lokal;    
 • Përgaditja dhe shpërndarja e materialeve promovuese;
 • Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, siç është urdhëruar nga kryetari dhe drejtori i departamentit.

Shërbimi për investime dhe projekte

 • Planifikon investime kapitale për ndërtimin e infrastrukturës për të mbështetur zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e standardit të qytetarëve (furnizimi me ujë, furnizimi me ujë dhe kanalizimeve, trajtimi i ujërave të zeza, menaxhimi i mbeturinave, ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale, transporti lokal, përmirësimi i efikasitetit të energjisë, ngrohja, etj.);
 • Zhvillon vlerësimet e kostos në lidhje me investimet kapitale;
 • Krijon modele paraprake për projekte të ndryshme të ndërtimit dhe infrastrukturës dhe vlerësime të kostove për zbatimin e tyre;
 • Zhvillon dokumentacionin e projektit dhe format e aplikimit për thirrje të ndryshme të donatorëve dhe fonde të tjera;
 • Koordinon punën me projektuesit në përgaditjen e projekteve kryesore dhe dokumentacionin teknik;
 • Në bashkëpunim me Departamentin e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, përcakton zona në urbanizëm dhe zona rurale për projekte zhvillimi;
 • Harton plane për përdorimin e tokës dhe zhvillimin në përputhje me planin e zhvillimit komunal;
 • Merr pjesë në përgacitjen e projekteve dhe dokumentacionit të projektit për zonat e kërkuara me kërkesë të departamenteve të tjera komunale;
 • Kryen edhe detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, sipas urdhërit nga kryetari dhe drejtori i departamentit