Drejtoria për buxhet dhe financa

Drejtoreshë e Drejtorisë per buxhet dhe financa: Nataša Nastić

Kontakti: natasa.nastic@rks-gov.net

Struktura Organizative e Departmentit për Buxhet dhe Financa

Shërbimi për hartimin e buxhetit

 • Qeverisjes Lokale i ofron propozime për udhëzime ekonomike,
 • Jep udhëzime profesionale për hartimin e buxhetit i cili përmban udhëzimet kryesore për qeverisjen e Komunës,
 • Ju dorëzon udhëzime përfituesve të buxhetit,
 • Analizon kërkesat financiare të përfituesve direkt të buxhetit dhe propozon vlerat e të cilat përfshihen në draft buxhet,
 • Përgaditë dhe merr pjesë në hartimin e draftit të buxhetit të komunës, harton vendime për buxhetin, vendime për ndryshimet dhe plotësimet e buxhetit,
 • Merr pjesë në hartimin e planeve financiare të shfrytëzuesve të buxhetit,
 • Njofton përdoruesit e buxhetit për ndarjet e miratuara dhe ndryshimet e tyre,
 • Monitoron zbatimin e rezervës aktuale të buxhetit dhe regjistron direkt atë,
 • Monitoron ndryshimet në planet financiare të përfituesve të drejtpërdrejtë të buxhetit,
 • Bën ndryshimet eventuale dhe e përcjell buxhetin e modifikuar në Thesar,
 • Bën procesimin e kërkesave për fonde shtesë nga organet komunale dhe kuvendi komunal,
 • Kryen raportin mujor për pagesat e pagave të punonjësve dhe i raporton rregullisht Ministrisë së Financave.
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

Shërbimi për kontabilitet dhe arkëtim

 • Dokumenton dhe analizon operacionet duke siguruar informacione për fluksin e parave;
 • Llogaritë pagat e punonjësve të Kuvendit Komunal dhe administratës komunale,
 • Llogaritë përfitimet e sëmundjes/pushimit shëndetësor, përfitimet me kohë të pjesshme, punën me kohë më të gjatë se koha e plotë dhe të ardhurat e tjera personale;
 • Përgaditë llogaritjet periodike dhe llogaritë përfundimtare, llogarit taksat dhe përpilon një bilanc tatimor;
 • Organizon dhe koordinon punën e kontabilitetit brenda dhe me departamentet e tjera;
 • Siguron cilësi duke iu përmbajtur rregulloreve, ligjeve dhe praktikave të mira;
 • Kryen detyra të tjera siç është urdhëruar nga drejtori i departamentit;
 • Arkëtari merret me para të gatshme dhe regjistrin e parave të gatshme;
 • Bën të gjitha pagesat brenda organit komunal;

Shërbimi i tatimit në pronë dhe të ardhurave të naturave tjera:

 • Merr, përpunon dhe fut të dhëna nga deklaratat tatimore për të ardhurat publike vendore për të cilat përcaktohet detyrimi,
 • Merr, përpunon dhe fut të dhëna nga deklaratat tatimore për tatimin në pronë personale,
 • Përditëson bazën e të dhënave të taksave të pasurive personale,
 • Përgaditë bazë të të dhënave për shtypjen e vendimeve për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e individëve,
 • Përgaditë  vendimin për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e personave fizikë për dorëzimin dhe mbajtjen e shënimeve të rrjedhës së dorëzimit,
 • Vendos individualisht informacionin në datën e dorëzimit të vendimit për përcaktimin e taksës mbi pasurinë e individëve,
 • Propozon urdhërin për dhënësin e buxhetit për planifikimin e të ardhurave dhe masat,
 • Nxjerr aktvendime me kërkesë të qytetarëve për statusin e tyre tatimor dhe kryen detyra të tjera me kërkesë nga Drejtori i Departamentit të Buxhetit dhe Financave.
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

Shërbimi i Thesarit

 • Kryen veprimtari lidhur me klasifikim organizativ, ekonomik dhe funksional në Librin e Përgjithshëm të Thesarit;
 • Bën krahasim me librat mbështetës dhe përgaditë bilancet dhe raportet;
 • Harton llogari vjetore, informacione vjetore mbi llogarinë dhe llogari vjetore të llogarisë së konsoliduar të thesarit të qeverisjes lokale;
 • Kryen punën e regjistrimit të të ardhurave, arkëtimeve dhe shpenzimeve individuale të bëra;
 • Kryen procedurën e regjistrimit të ndryshimeve të aprovuara edhe përpara se të drejtojë ndarjet;
 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.