Drejtoria për administratë të përgjithshme

Drejtoresha e Drejtorisë: Radmila Vukićević

Kontakti: radmila.vukicevic@rks-gov.net

Struktura organizative e Drejtorisë së Administratës Komunale

Qendra e shërbimit për qytetar

 • Sigurimi i informacionit për qytetarët dhe personat juridikë për mënyrën dhe procedurën e ushtrimit të të drejtave të tyre përpara organeve të administratës komunale;

 • Sigurimi i informacionit për qytetarët për çështje që janë në kompetencë të departamenteve komunale dhe kuvendit komunal;

 • Ofron ndihmë administrative për palët;

 • Pranimi i menjëhershëm i palës të ushtrojnë të drejtat para organeve të administratës komunale;

 • Klasifikimi i çështjeve sipas lëndës dhe sipas departamenteve të administratës komunale;

 • Regjistrimi i lëndëve në regjistrimet themelore nga sistemi i skedarëve;

 • Kombinimi i akteve dhe paraqitja e çështjeve dhe akteve pranë organeve të administratës komunale

 • Njoftimi i palëve mbi statusin e zgjedhjes së kërkesave të tyre;

 • Lëshimi i akteve për qytetarët që është vendosur mbi kërkesat e tyre (vendime, leje, miratime, çertifikata, vërtetime, etj.);

 • Pranimi I vërejtjeve, sygjerimeve dhe sygjerimeve të qytetarëve;

 • Aktivitete të tjera në këtë fushë në përputhje me Ligjin dhe Statutin e Komunës.

Regjistrimi civil

 • Regjistron lindjet, martesat dhe vdekjet në librat amë;

 • Kryen detyra që lidhen me njohjen e atësisë dhe përcaktimin e emrit të fëmijëve

 • Bën ndryshime dhe regjistrime pasuese në libra amë;

 • Regjistron fëmijët e lindur jashtë Kosovës;

 • Plotëson fletët e statistikave për të gjitha regjistrimet e rregullta;

 • Mban shënime për birësime;

 • Përgaditë raportet dhe i dorëzon ato tek autoritetet kompetente;

 • Dorëzon çertifikatat e lindjes për regjistrimet e vitit aktual tek autoriteti kompetent me qëllim të përcaktimit të identitetit unik të qytetarit - JMBG;

 • Lëshon çertifikatat e lindjes dhe mban shënimet e çertifikatave të lëshuara;

 • Mban raporte për martesat e realizuara dhe divorce, dhe, në përputhje me rrethanat, bën ndryshime të përshtatshme në regjistrat e lindjes së të lindurve, martuarve dhe të ndjerëve;

 • Lëshon vërtetimin se një person është në jetë;

 • Lëshon çertifikatë të banimit, bashkësisë familjare gjendjes martesore, qëndrim të përkohshëm;

 • Lëshon çertifikatën e identitetit

 • Lëshon çertifikatën e kujdestarisë ndaj anëtarëve të familjes

 • Lëshon çertifikatën familjare për pensionerë

 • Kryen verifikimin e fotokopjeve të dokumentave në bazë të origjinalit

 • Lëshon çertifikatat e lindjes, vdekjes, martesës

 • Lëshon çertifikatat e vdekjes

 • Kryen martesa edhe me një shtetas të huaj;

 • Regjistron martesat jashtë Kosovës;

 • Lështon çertifikatat e shtetësisë;

 • Ndryshon emrin personal;

 • Bën ndryshime të tjera specifike dhe mbi baza ad hoc.

 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me urdhër të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

Arkiva:

 • Pranimi i lëndëve të kryera në arkiv;

 • Ndarja e lëndëve sipas shenjave të klasifikimit;

 • Mbajtja e kartave nga arkivi aktiv në pasiv

 • Ruajtja e lëndëve të përfunduara;

 • Përzgjedhja dhe ndarja e lëndëve të kompletuara nga depozitimi i arkivit për materialin arkivor dhe materialin e regjistrimit;

 • Hartimi i listës së materialit të regjistrit;

 • Sigurimi i lëndëve arkivore sipas kërkesës dhe porosisë;   

 • Bashkëpunimi me Arkivin Kryesor të Kosovës;

 • Mbajtja e një ditari dhe një libri arkivor;

 • Siguron që arkivimi dhe ruajtja e dokumenteve të rëndësishme komunale të jetë në nivel të kënaqshëm;

 • Përkujdeset që afatet ligjore në lidhje me arkivimin e dokumenteve të jenë të përcjellura;

 • Sistematizon sendet, d.m.th. dokumentet sipas moshës;

 • Menaxhon dhe mirëmban një bazë të dhënash elektronike me informacion të detajuar mbi arkivat;

 • Përgaditë raporte periodike dhe vjetore dhe kryen detyra të tjera që kërkohen nga drejtori i departamentit të administratës së përgjithshme;

Shërbimi për punë në  Asamble

 • Përgaditë dhe përpunon akte dhe materiale për seancat e Kuvendit dhe Komisionet e Kuvendit, organizon dhe merr pjesë në përgaditjen e seancave të Kuvendit dhe komisioneve të tij;

 • Përpunon dhe përgaditë dokumentacionin nga seancat e Kuvendit dhe komisionet e tij;

 • Proceson  aktet e Kuvendit në procedurën e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së akteve të miratuara;

 • Merr pjesë drejtpërdrejtë në mbajtjen e procesverbalit të seancave të Kuvendit dhe organeve punuese, shkrimin dhe shtypjen e procesverbalit;

 • Dorëzon materiale për seanca të Kuvendit dhe komisionet e tij përmes shërbimit komunal, i cili ua dërgon anëtarëve të Kuvendit Komunal dhe faktorëve të tjerë relevant;

 • Kryen përpunimin juridik dhe teknik të vendimeve dhe akteve të tjera të miratuara nga Kuvendi dhe ia dërgon Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale dhe autoriteteve të tjera përkatëse komunale dhe qendrore;

 • Kryen detyra të tjera siç janë urdhëruar nga organet ekzekutive dhe legjislative të qeverisjes lokale;

 • Siguron zbatimin e Ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe përkthimin e të gjitha akteve zyrtare të komunës në gjuhët zyrtare.

 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës

Shërbimi për përkthim:

 • Përkthen të gjitha dokumentet komunale në gjuhë zyrtare,në mënyrë që të respektohet barazia e përdorimit të gjuhëve në përputhje me Ligjin për përdorimin e gjuhëve;

 • Përkthen dokumente që zyrtarisht arrijnë në administratën komunale nga Qeveria, ministritë, agjencitë qeveritare, komunat dhe institucionet e tjera

 • Kryen përkthim simultant për palët sipas nevojave;

 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.

Shërbimi për barazi gjinore dhe të drejta të njeriut

Zyra për Brazi Gjinore dhe të Drejta të Njeriut:

 • Përgaditë udhëzime dhe strategjinë komunale lidhur me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe përkujdeset për zbatimin e tyre brenda Komunës;

 • Bashkëpunon me institucionon juridik - Avokatin e Popullit (Ombudsmanin), shërbimin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe Zyren për Barazi Gjinore në kuadër të Administratës dhe Qeverisje sLokale, lidhur me mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe monitoron implementimin e rekomandimeve të cilat komunës ia ka adresuar Avokati I Popullit (Ombusmani) apo institucioni kompetent.

 • Kryen analiza, vlerëson zbatimin e parimeve të të drejtave të njeriut dhe parimeve të barazisë gjinore brenda komunës dhe për atë njofton dhe jep rekomandime organeve kompetente të komunës;

 • Kujdeset për zbatimin e ligjit dhe akteve nënligjore të cilat garantojnë barazinë gjinore, mundësitë e barabarta dhe të drejtat për persona me invaliditet/apo persona me aftësi të kufizuara si dhe komuniteteve pakicë;

 • Kujdeset që të gjitha aktet ligjore të qeverisjes lokale të cilët janë të miratuar në Asamble të mbrohen me të gjitha ligjet që garantojnë të drejtat e njeriut, si dhe lidhur me zbatimin e tyre në praktikë;

 • Propozon ndryshimin dhe/apo plotësimin e akteve dhe strategjive të qeverisë lokale me qëllim të mbrojtjes më të mirë të drejtave të njeriut, plotësimit të standardeve dhe parandalimin e çfarëdo forme të diskriminimit të të drejtave të njeriut dhe barazisë gjinore;

 • Mundëson dhe promovon të drejtat e njeriut me organizata ndërkombëtare, shoqatat qytetare, me organizata qeveritare dhe jo qeveritare;

 • Pranon ankesa nga qytetarët dhe të punësuarit lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut dhe ofron ndihmë juridike dhe ndihma të tjera të domosdoshme ndaj këtyre personave në kuptimin e mnrojtjes së të drejtave të njeriut;

 • Organizon aktivitete dhe aksione sikurse që janë seminaret, punëtoritë, ngritje profesionale dhe ligjërata, tryeza të rrumbullakëta dhe të tjera, e të cilat kanë për qëllim të ngrisin vetëdijen e punëtorëve të Komunës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut;

 • Kryen detyra të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe vendimet e komunës, me kërkesë të kryetarit dhe drejtorit të departamentit.