Zamenik gradonačelnika za zajednice

Uloga Zamenika gradonačelnika za zajednice

U opštinama gde najmanje deset posto (10%) građana pripada nevećinskim zajednicama, imenuje se jedan predsedavajući za zajednice. Zamenik gradonačelnika za zajednice imenuje se za isti mandat poput gradonačelnikovog. Imenovanje i razrešenje gradonačelnika za zajednice se predlaže od gradonačelnika opštine i treba da bude odobrena od većine prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i većina prisutni članova skupštine opštine koji glasaju i koji pripadaju nevećinskimzajednicama. Zamenik gradonačelnika za zajednice pomaže gradonačelniku i pruža savete i uputstva gradonačelniku u vezi sa pitanjima o nevećinskimzajednicama. Kada se uprazni mesto zamenika gradonačelnika za zajednice, gradonačelnik imenuje novog zamenika gradonačelnika za zajednice ne kasnije od trideset dana posle upražnjenja mesta. O sukobu interesa gradonačelnika važi mutatis mutandis i za zamenika gradonačelnika za zajednice.