Odeljenje za šumarstvo

Organizaciona struktura Odeljenja za šumarstvo

1. Služba za šumarstvo

 • Stara se o zaštiti, uređenju i iskorišćavanju šuma na teritoriji opštine; 
 • Bavi se zaštitom biljnih i životinjskih resursa;
 • Vodi evidenciju o šumskom gazdinstvu; 
 • Vodi evidenciju o depoziciji zagađujućih materijala i zdravstvenom stanju šuma; 
 • Izrađuje plan upravljanja šumama, program podrške šumskom fondu, plan zaštite od požara, itd.;
 • Obezbeđuje godišnji budžet za podršku pošumljavanju i unapređenju šumskog fonda;
 • Prijavljuje nelegalnu seču šuma policijskoj službi; 
 • Sarađuje sa lokalnim i međunarodnim organizacijama u oblasti unapređenja šumskog fonda;
 • Učestvuje u programima centralnih vlasti, međunarodnih organizacija i drugih fondova; 
 • Pruža podršku individualnim korisnicima u održivom prikupljanju šumskih plodova;
 • Izrađuje elektronsku bazu korisnika šumskog drveta i šumskih plodova;
 • Učestvuje u akcijama podizanja svesti o očuvanju šuma i zasađivanju drveća na javnim površinama;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 
Pax logo Logo projekta Nsi logo