Odeljenje za kulturu, omladinu i sport

Direktor odeljenja: Nebojša Ninić

Kontakt: nebojsa.ninic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za kulturu, omladinu i sport

 Služba za kulturu

 • stara se o zaštiti  kulturnih dobara u opštini; 
 • inicira i organizuje kulturno-umetničke aktivnosti i manifestacije;
 • stara se o adekvatnim uslovima za rad u ustanovama  kulture i uslovima za rad pojedinaca kao što su slobodni umetnici;
 • obezbeđuje sredstva za održavanje objekata kulture;
 • vrši nadzor nad radom ustanova kulture; 
 • predlaže nagrade u oblasti umetnosti, kao što su nagrade za književna dela, pozorišne komade, muzičko, likovno ili filmsko stvaralaštvo i drugo;
 • organizuje javne rasprave za unapređenje kulture i izrađuje planove i programe kulturnih sadržaja i manifestacija;
 • sarađuje sa drugim gradovima i državama u cilju bolje integracije i razmene iskustva kao i sa NVO i ostalim organizacijama na polju kulture;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

 Služba za omladinu

 • pruža podršku u radu omladinskih organizacija, udruženja i organizacija civilnog društva, kroz čiji rad će omladina učestvovati u radu lokalne uprave i uticati na donošenje odluka od značaja za sprovođenje programa za mlade;
 • učestvuje u planiranju i sprovođenju strategije i akcionog plana za mlade;
 • predlaže projekte i fondove za podršku omladinskim i ne-vladinim organizacijama;
 • podržava rad omladinskog kluba i lokalnog omladinskog saveta;
 • vodi registar omladinskih i ne-vladinih organizacija i udruženja i njihovih aktivnosti;
 • informiše omladinske i organizacije civilnog društva o programima centralnih vlasti, međunarodnih organizacija i drugih fondova;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

Služba za sport

 • obezbeđuje sredstva za održavanje i korišćenje sportskih objekata u opštini; 
 • obezbeđuje uslove za rad mladim sportskim talentima;
 • organizuje i sprovodi sportske programe, aktivnosti i manifestacije u sladu sa potrebama građana;
 • daje podršku omladinskim i sportskim aktivnostima;
 • obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta;
 • obezbeđuje uslove za rad i realizaciju sportskih programa i aktivnosti tokom zimskog i letnjeg raspusta;
 • predlaže i dodeljuje nagrade i priznanja za dostignuća iz oblasti sporta; 
 • učestvuje u planiranju i sprovođenju strategije i akcionog plana za sport;
 • vodi registar sportskih klubova i njihovih članova;
 • učestvuje u planiranju razvoja sportskih sadržaja i izradi projekata za sportsku infrastrukturu;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.