Odeljenje za katastar i geodeziju

Direktor odeljenja: Dejan Marijanović

Kontakt: dejan.marijanovic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za katastar i geodeziju

1. Služba za katastar i geodeziju:

 • Izdaje kopije plana katastarskih parcela, list o nepokretnosti, posedovni list, vrši upis nepokretnosti i promene u pogledu zemljišta i o tome uredno vodi registar;
 • Vodi evidenciju o primljenim zahtevima fizičkih i pravnih lica;
 • Vodi registar u pogledu izdatih rešenja fizičkim i pravnim licima; 
 • Vodi evidenciju i registar svih katastarskih parcela na teritoriji opštine;  
 • Vodi evidenciju i registar objekata, zgrada i posebnih delova zgrada na teritoriji opštine; 
 • Vodi računa o načinu korišćenja katastarskih parcela;
 • Vod evidenciju podataka o položaju, obliku i površini katastarskih parcela, zgrada i posebnih delova zgrada;
 • Ubira katastarski prihod; 
 • Stara se o zaštiti stvarnih prava na nepokretnostima;
 • Vodi elektronsku evidenciju o nosiocima prava na nepokretnostima; 
 • Vodi elektronsku evidenciju o teretima i ograničenjima u pogledu nepokretnosti; 
 • Obavlja premer zemljišta, vrši izmene geodetskih planova u katastarskim knjigama; Dostavlja katastarske podatke i izvode pravosudnim organima, službi za poreze i takse, statistici i drugim institucijama na zahtev istih;
 • Stara se o izradi i održavanju digitalnog geodetskog plana i informacionih sistema u geodeziji;
 • Obezbeđuje slobodan uvid u podatke premera i katastra zemljišta i vrši izdavanje i  kopija katastarskih planova, izvoda i prepisa podataka iz katastarskih operata; 
 • Vodi evidenciju o nazivima naseljenih mesta, ulica, trgova kao i brojeva objekata i kuća na teritoriji opštine;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.