Odeljenje za informisanje i informacionu tehnologiju

Odeljenja za informisanje i informacionu tehnologiju nije formirano.

Organizaciona struktura Odeljenja za informisanje i informacionu tehnologiju

1. Služba za informisanje i informacionu tehnologiju

 • Informisanje javnosti o radu skupštine, gradonačelnika, opštinskih odeljenja i drugih službi;
 • Organizuje konferencije za štampu, koordiniše komunikaciju između opštinske uprave i javnošću i interno informisanje;
 • U koordinaciji sa IT službom radi na ažuriranju i nadzoru nad zvaničnim internet sajtom opštine;
 • U saradnji sa drugim odeljenjima vrši prikupljanje informacija i iste prezentuje javnosti i drugim zainteresovanim stranama;
 • Organizuje konferencije za štampu, piše saopštenja za štampu, osmišljava protokol i program inauguracionih ceremonija i način komunikacije sa relevantnim subjektima javnosti (mediji, građani, ciljne grupe, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija, međunarodnih agencija i dr.), organizuje i priprema materijal za javne konsultacije sa građanima i o tome blagovremeno obaveštava relevantne subjekte javnosti.
 • Vrši održavanje programa (softvera) potrebnih za rad opštinske uprave i pruža zaposlenima neophodnu obuku u pogledu primene pojedinih programa;
 • Na osnovu zakonskih odredbi o transparentnosti objavljuje sve potrebne informacije na internet stranici;
 • Održava IT mrežu i opremu;
 • Vrši kontrolu pristupa računarskom sistemu;
 • Otklanja zastoj u radu opreme;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.