Odeljenje za budžet i finansije

Direktorica odeljenja: Nataša Nastić

Kontakt: natasa.nastic@rks-gov.net

Organizaciona struktura Odeljenja za budžet i finansije:

1. Služba za  budžet:

 • Daje predlog ekonomskih smernica opštinskoj upravi;
 • Donosi stručno uputstvo za sastavljanje nacrta budžeta koji sadrži glavne smernice za opštinsku upravu; 
 • Dostavlja uputstva korisnicima budžeta;
 • Analizira zahteve za finansiranje direktnih budžetskih korisnika i predlaže iznose aproprijacija koji se unose u nacrt budžeta;
 • Priprema i učestvuje u izradi nacrta budžeta opštine, sastavlja odluku o budžetu, odluku o izmeni i dopuni budžeta;
 • Učestvuje u izradi finansijskih planova budžetskih korisnika;
 • Obaveštava korisnike budžeta o usvojenim aproprijacijama i izvršenim promenama  istih;
 • Prati realizaciju tekuće budžetske rezerve i neposredno vodi evidenciju o tome;
 • Prati promenu finansijskih planova direktnih korisnika budžeta;
 • Vrši eventualne promene i prosleđuje izmenjeni budžet trezoru;
 • Vrši obradu zahteva za dodatnim sredstvima opštinskih organa i Skupštine opštine;
 • Vrši obradu mesečnog izveštaja o izvršenim isplatama plata zaposlenih i o tome  redovno izveštava Ministarstvo finansija.
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

2. Služba za računovodstvo i blagajna:

 • Dokumentuje i analizira poslovanje tako što obezbeđuje informacije o finansijskim tokovima;
 • Vrši obračun plata radnika Skupštine opštine i opštinske uprave; 
 • Vrši obračun naknada za bolovanja, naknada po ugovoru o delu, rada dužeg od punog radnog vremena i ostalih ličnih primanja;
 • Sastavlja periodične obračune i završni račun, vrši obračun poreza i sastavlja poreski bilans;
 • Organizuje i koordinira rad računovodstva interno i sa drugim odeljenjima;
 • Obezbeđuje kvalitet tako što se pridržava važećih propisa, zakona i dobre prakse u radu;
 • Blagajnik rukuje gotovim novcem i vodi dnevnik blagajne;
 • Vrši sve isplate u okviru organa opštine;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

3. Služba porez na imovinu i druge prihode:

 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza; 
 • Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica;
 • Ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica; 
 • Priprema bazu podataka za štampanje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica; 
 • Priprema rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciiju o toku dostavljanja; 
 • Pojedinačno unosi podatak o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica; 
 • Predlaže nalogodavcu budžeta planiranje i mere za realizaciju prihoda;
 • Izdaje rešenja po zahtevu građana o njihovom poreskom stanju ;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja. 

4. Služba trezora:

 • Obavlja poslove knjiženja po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji u glavoj knjizi trezora;
 • Vrši sravnjenja sa pomoćnim knjigama i sastavlja bilanse i izveštaje;
 • Sastavlja godišnje račune, informacije o godišnjem računu i godišnje račune konsolidovanog računa trezora lokalne vlasti;
 • Obavlja poslove evidentiranja prihoda, primanja i izvršenih pojedinačnih rashoda;
 • Sprovodi postupak evidentiranja odobrenih izmena i preusmeravanja apropriacija;
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i odlukama opštine, a po nalogu gradonačelnika opštine i direktora odeljenja.