Kancelarija za pravne poslove

Kancelarija za pravne poslove nije formirana.

Kancelarija za pravne poslove – viši pravni službenik

 • Priprema pravne akte i strategije neophodne za rad opštinske uprave, daje pravne savete, preporuke, uputstva i mišljenja koja se traže od strane organizacionih jedinica i službenika unutar opštinske uprave;
 • Osigurava pravnu podršku za prijem i odgovor na žalbe;
 • Sarađuje sa ostalim institucijama centralnog i lokalnog nivoa u stvaranju zakonske infrastrukture;
 • Izrađuje predloge odluka i raznih materijala na zahtev gradonačelnika i direktora opštinskih odeljenja, posebno sa službom administracije;
 • Radi na usaglašavanju uredbi, pravilnika i drugih pravnih propisa donetih od strane skupštine opštine i izvršnih organa, a u skladu sa zakonima;
 • Pomaže odeljenju opšte administracije kao i službi za skupštinske poslove u izradi akata;
 • Zastupa opštinu pred pravosudnim organima i učestvuje u rešavanju imovinsko pravnih sporova;
 • Bavi se imovinsko pravnim poslovima;
 • Daje stručna mišljenja i objašnjenja u pogledu primene zakonskih propisa;
 • Vodi postupak eksproprijacije;
 • Druge poslove iz ove oblasti na zahtev gradonačelnika.