Kancelarija za kadrovska pitanja

Kancelarija za kadrovska pitanja nije formirana.

Kancelarija za kadrovska pitanja

  • u saradnji sa gradonačelnikom opštine  daje smernice, predloge i najbolja rešenja u vezi efikasnog funkcionisanja kadrovske službe u opštinskoj upravi; 
  • planira kadrovska rešenja;
  • stara se o procesu zapošljavanja i izboru novih radnika;
  • priprema Akt o imenovanju, Ugovor o radu ili Ugovor o delu za radnike opštine, rešenja o suspenzijama, prekidu radnog odnosa,  itd.;
  • u saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica nadgleda i koordinira  procenu   rada osoblja opštinske uprave; 
  • stara se o stručnom usavršavanju osoblja opštinske uprave, izgradnji kapaciteta i napredovanja u karijeri;
  • vodi računa da odnosi među radnicima budu profesionalni, korektni i u skladu sa Kodeksom ponašanja opštine Leposavić; 
  • stara se i koordinira rad sa disciplinskom komisijom u preduzimanju mera protiv onih radnika čije ponašanje i radna disciplina nisu na zadovoljavajućem nivou; 
  • stara se o adekvatnoj primeni odredbi Zakona o civilnoj službi, Zakona o radu i drugih pozitivno-pravnih propisa.