Kancelarija za kadrovska pitanja

Kancelarija za kadrovska pitanja nije formirana.

Kancelarija za kadrovska pitanja:

  • U saradnji sa gradonačelnikom opštine  daje smernice, predloge i najbolja rešenja u vezi efikasnog funkcionisanja kadrovske službe u opštinskoj upravi; 
  • Planira kadrovska rešenja;
  • Stara se o procesu zapošljavanja i izboru novih radnika;
  • Priprema Akt o imenovanju, Ugovor o radu ili Ugovor o delu za radnike opštine, rešenja o suspenzijama, prekidu radnog odnosa,  itd.;
  • U saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica nadgleda i koordinira  procenu   rada osoblja opštinske uprave; 
  • Stara se o stručnom usavršavanju osoblja opštinske uprave, izgradnji kapaciteta i napredovanja u karijeri;
  • Vodi računa da odnosi među radnicima budu profesionalni, korektni i u skladu sa Kodeksom ponašanja opštine Leposavić; 
  • Stara se i koordinira rad sa disciplinskom komisijom u preduzimanju mera protiv onih radnika čije ponašanje i radna disciplina nisu na zadovoljavajućem nivou; 
  • Stara se o adekvatnoj primeni odredbi Zakona o civilnoj službi, Zakona o radu i drugih pozitivno-pravnih propisa. 
Pax logo Logo projekta Nsi logo