Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije nije formirana.

Kancelarija za evropske integracije:

  • Kancelarija za Evropske integracije usko sarađuje sa evropskom agencijom za integraciju (EA) u cilju usklađivanja aktivnosti u okviru procesa evropske integracije;
  • Koordinira sprovođenje zadataka opštine koje proizilaze iz plana delovanja za evropsko partnerstvo;
  • Monitoriše i izveštava o aktivnostima opštinske uprave a u vezi sa obavezama sa strateškim dokumentima vlade;
  • Usko sarađuje sa centralnim organima u cilju sprovođenja strateških dokumenata vlade;
  • Obezbeđuje informisanje i intenzivno komuniciranje unutar opštine, u vezi sa aktivnostima koje su vezane sa pitanjima evropskih integracija;
  • Sačinjava tromesečne izveštaje o svojim aktivnostima na planu evropskih integracija;
  • Prikuplja informacije vezane za pred-pristupne fondove, prati i izveštava o sredstvima EU, projektima razvojne pomoći i sarađuje sa kancelarijom za informisanje ;
  • Učestvovanje u informisanju javnosti o pitanjima koja se odnose na procese evropskih integracija.