Kancelarija unutrašnjeg revizora

Kancelarija opštinskog (unutrašnjeg) revizora nije formirana.

Kancelarija opštinskog (unutrašnjeg) revizora:

 • Unutrašnja kontrola (opštinski revizor) je savetodavna i samostalna delatnost koja omogućava objektivni nadzor rada opštinske uprave i koja je uspostavljena na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi ; 
 • Unutrašnja kontrola se obavlja u cilju poboljšanja i povećanja efikasnosti u radu opštinske uprave u skladu sa načelom dobrog upravljanja i rukovođenja;
 • Unutrašnja kontrola, tj. opštinski revizor pomaže opštinskoj upravi  da ispuni svoje težnje dobrog upravljanja koje je u skladu sa zakonom, pružajući joj trajan, održivi i disciplinovan pristup u procenjivanju i poboljšanju upravljanja i rukovođenja rizicima, efikasnu kontrolu procesa rukovođenja; 
 • Opštinski revizor obavlja unutrašnju kontrolu trošenja budžetskih sredstava u cilju davanja kvalitetnog, objektivnog, nepristrasnog i profesionalnog stava u pogledu analize troškova, kao i sigurne i savetodavne usluge budžetskoj organizaciji u okviru raspoloživih kapaciteta; 
 • Opštinski revizor ocenjuje efektivnost menadžerske kontrole, politike i planova budžetske organizacije u cilju njihovog prilagođavanja da uspešno vrše delatnost; 
 • Opštinski revizor pomaže rukovođenje i donošenje pravednih odluka u cilju najadekvatnijeg korišćenja sredstava i novca poreskih obveznika;
 • Opštinski revizor neposredno pomaže organizacionim jedinicama opštinske uprave da ispravno i u skladu sa zakonom obavlja svoje dužnosti i obaveze; 
 • Svi zaposleni u opštinskoj upravi su dužni da daju na uvid sva dokumenta i podatke opštinskom revizoru na njegov zahtev; 
 • Služba unutrašnje kontrole, tj. opštinski revizor je samostalan i nezavistan u obavljanju opštinske kontrole; 
 • Služba unutrašnje kontrole, tj. opštinski revizor u obavljanju svojih dužnosti i obaveza tesno sarađuje sa Centralnom  revizijskom komisijom;
 • Opštinski revizor dostavlja izveštaj o radu opštinske uprave gradonačelniku.